Place: Hamburk, Hamburk, Hamburk, Německo, Hamburk

  • Start : 2024/06/29 18:00
  • End : 2024/06/30 18:00

Ichiro Shishiya Sensei

7.Dan aikido, 6.Dan Aiki ToHo Iai